စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

 

ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲမ်ား

Thaunn Way Oo

စာအုပ္အမည္        – ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲမ်ား

စာေရးဆရာ          – ေသာင္းေ၀ဦး

တန္ဖိုး                 – ၂၄၀၀ က်ပ္

အမ်ိုဳးအစား           – ေဆာင္းပါး (စစ္တို္က္ပြဲ)

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၃၀၆၊ ၁၂.၅ × ၁၈.၅ စင္တီ (October 2014)

စစ္တိုက္ပြဲစာအုပ္မ်ားကို အဆက္မျပတ္ေရးသားေနသူ ေသာင္းေ၀ဦး၏ ေျပာက္က်ားစစ္ဆိုင္ရာသိမွတ္စရာမ်ား၊ ႀကံဳခဲ့ဖူးေသာေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲမ်ား၊ ကမၻာ ေက်ာ္ ေျပာက္က်ားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေပ်ာက္က်ားစစ္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား အပါအ၀င္ ေျပာက္က်ားစစ္တိုက္ပြဲမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတမျဖစ္ေစခ်င္သူမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ .

Htat Myat

စာအုပ္အမည္        – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတမျဖစ္ေစခ်င္သူမ်ားႏွင့္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ . . .

စာေရးဆရာ          – ထက္ျမက္

တန္ဖိုး                 – ၂၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး(ႏိုင္ငံေရး)

ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ        – စာ- ၁၉၄၊ ၁၃.၅ × ၂၁ စင္တီ (October 2014)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားမွစ၍ ေဖာ္ျပထားေသာ ဆရာ ထက္ျမက္၏ ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ား သမိုင္းအမွန္ကိုသိရွိၿပီး မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈ ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားစုစည္းမႈစာအုပ္ျဖစ္ ပါသည္။

ေရွးျမန္မာၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား

Dr Than Tun

စာအုပ္အမည္        – ေရွးျမန္မာၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား

စာေရးဆရာ          – ေဒါက္တာသန္းထြန္း

တန္ဖိုး                 – ၃၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိုဳးအစား           – ေဆာင္းပါး (သမိုင္း)

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၃၂၇၊ ၁၃ × ၂၁ စင္တီ (October 2014)

ဖိႆတိုးၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ အလင္းၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ မိုင္းေမာၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ သာဂရၿမိဳ႕ ေဟာင္း၊ ေကာလိယ၊ စစ္ေတာင္း၊ ေကတုမတီၿမိဳ႕ေဟာင္း အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕ေဟာင္း (၃၃)ၿမိဳ႕တို႕၏ အေၾကာင္းကို သမိုင္းပညာ႐ႈေထာင့္မွ ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါး မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ၿမိဳင္

Dagon Tar Yar

စာအုပ္အမည္        – ၿမိဳင္

စာေရးဆရာ          – ဒဂုန္တာရာ

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိုဳးအစား           – ၀တၳဳရွည္

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၉၉၊ ၁၃.၅ × ၂၀ စင္တီ (October 2014)

ဆရာႀကီးဒဂုန္တာရာ၏၀တၳဳကို ပထမအႀကိမ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ အမွာ စာမ်ားႏွင့္အတူ ဆရာႀကီး၏ဘ၀ျဖစ္စဥ္ရက္စြဲမ်ား၊ ဒဂုန္တာရာ၏ကေလာင္ခြဲမ်ား ႏွင့္အတူ ဖတ္႐ႈရမည့္တတိယအႀကိမ္ထုတ္ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။

အသံတိတ္ေအာင္ျမင္ျခင္းစြမ္းအားမ်ား

Nyi Nyi Naing

စာအုပ္အမည္        – အသံတိတ္ေအာင္ျမင္ျခင္းစြမ္းအားမ်ား

စာေရးဆရာ          – ညီညီႏိုင္

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိုဳးအစား           – ေဆာင္းပါး (ေအာင္ျမင္ေရး)

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၇၉၊ ၁၃ × ၂၀.၅ စင္တီ (October 2014)

သင္ဘာလိုေနသည္၊ သင့္ကိုတစ္ဖက္သားကမည္သို႔ဆက္ဆံေနသည္၊ သင္ ဘယ္လိုတံု႔ျပန္ေနရမည္ စသည့္ လူရိပ္လူကဲခတ္တတ္ဖို႔ အရိပ္သံုးပါးနားလည္ဖို႔တို႔ကို ညႊန္ျပထားေသာစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ရွင္ရဲယွဥ္ရဲ လူငယ္မ်ား

Ma The Tar

စာအုပ္အမည္        – ရွင္ရဲယွဥ္ရဲ လူငယ္မ်ား

စာေရးဆရာ          – မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း)

တန္ဖိုး                 – ၁၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိုဳးအစား           – ေဆာင္းပါး

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၃၀၊ ၁၃ × ၂၀.၅ စင္တီ (October 2014)

လူငယ္မ်ားဘ၀မွာ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ရွင္သန္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္သူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဘ၀ကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ရွင္သန္ႀကိဳးစားခဲ့သူ(၁၂)ဦး၏အေၾကာင္း ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္တကြ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျပႆ

Aye Thar Aung

စာအုပ္အမည္        – ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျပႆနာ

စာေရးဆရာ          – ေအးသာေအာင္

တန္ဖိုး                 – ၃၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိုဳးအစား           – ေဆာင္းပါး (ႏို္င္ငံေရး)

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၂၄၆၊ ၁၃.၅ × ၂၁ စင္တီ (October 2014)

ရခိုင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအးသာေအာင္၏ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားအေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ တန္းတူဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြက္ ေရး စသည့္ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ကင္ဂ်ံဳအန္(သို႔မဟုတ္)ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ မဟာေခါင္းေဆာင္

Sa Line Aung Min Hlaing

စာအုပ္အမည္            – ကင္ဂ်ံဳအန္(သို႔မဟုတ္)ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ မဟာေခါင္းေဆာင္

စာေရးဆရာ          – ဆလိုင္းေအာင္မင္းလိႈင္

တန္ဖိုး                 – ၁၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိုဳးအစား           – အတၳဳပၸတၱိ(ဘာသာျပန္)

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၄၅၊ ၁၇.၇၈ × ၁၇.၁၇ စင္တီ (October 2014)

ယခုလက္ရွိ(ေျမာက္ကိုရီးယား) ျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္ ကိုရီးယားသမၼတ ႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္ကင္ဂံ်ဳအန္၏အေၾကာင္းႏွင့္ သူ၏သေဘာထား၊ သူ၏ေဆာင္ရြက္

ခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

 

မင္းဒင္ရဲ႕သက္ခိုင္ -၂ (ဘ၀စံုေတာၿမိဳင္)

Min Din

စာအုပ္အမည္        – မင္းဒင္ရဲ႕သက္ခိုင္ -၂ (ဘ၀စံုေတာၿမိဳင္)

စာေရးဆရာ          – မင္းဒင္

တန္ဖိုး                 – ၆၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ၀တၳဳရွည္

ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ        – စာ- ၄၄၄၊ ၁၅ × ၂၃ စင္တီ (October 2014)

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား လြန္စြာႏွစ္သက္အားေပးဖတ္႐ႈခဲ့ေသာ မင္းဒင္ရဲ႕ သက္ခိုင္ ၀တၳဳရွည္ႀကီးအဆက္ (ဘ၀စံုေတာၿမိဳင္) မင္းဒင္ရဲ႕သက္ခိုင္ (၂)ကို ေမွ်ာ္လင့္ ေနသူတို႔အတြက္ အႀကိဳက္ေတြ႔မည့္၀တၳဳတစ္ပုဒ္ထြက္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။

ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၏ ျပည္ေတာ္ျပန္ ေသကံမေရာက္သက္မေပ်ာက္

Bo Tar Yar

စာအုပ္အမည္        – ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၏ ျပည္ေတာ္ျပန္ ေသကံမေရာက္သက္မေပ်ာက္

စာေရးဆရာ          – ဗိုလ္တာရာ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္)

တန္ဖိုး                 – ၃၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိုဳးအစား           – ေဆာင္းပါး (သမိုင္း)

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၂၇၅၊ ၁၃ × ၂၀.၅ စင္တီ (October 2014)

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းတြင္ လြန္စြာမွအေရးပါလွေသာ ရဲေဘာ္ သံုးက်ိ္ပ္အဖြဲ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ျဖစ္ရပ္မွန္သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို ယေန႔လူငယ္မ်ား သိရွိေစရန္ ဗိုလ္တာရာ၏ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္မွတ္တမ္း(၂)အုပ္ကို တစ္ေပါင္းတည္း ထုတ္ေ၀လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဖုန္းျဖင့္တက္ဘလက္အသံုးျပဳနည္း

Myo Thu Ya

စာအုပ္အမည္        – ဖုန္းျဖင့္တက္ဘလက္အသံုးျပဳနည္း

စာေရးဆရာ          – မ်ိဳးသူရ

တန္ဖိုး                 – ၄၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – နည္းပညာ (ဖုန္း)

ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ        – စာ- ၂၆၈၊ ၁၈ × ၂၆ စင္တီ (October 2014)

Android ဖုန္းႏွင့္ Tablet အသံုးျပဳနည္းကို အေျခခံမွစ၍ မသိမျဖစ္ android setting အသံုးမ်ား၊ အင္တာနက္၊ အီးေမးလ္အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ေရးသား ေဖာ္ျပထားေသာစာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

အိမ္ၿခံေျမ အိတ္ေဆာင္အဘိဓာန္

Kyi Soe

စာအုပ္အမည္        – အိမ္ၿခံေျမ အိတ္ေဆာင္အဘိဓာန္

စာေရးဆရာ          – ၾကည္စိုး I.C (အိမ္ဘုရင္)

တန္ဖိုး                 – ၁၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိုဳးအစား           – ေဆာင္းပါး (ဥပေဒ)

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၆၉၊ ၉၂ × ၁၃ စင္တီ (October 2014)

အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ပတ္သက္သမွ် ဥပေဒအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အလြယ္တကူ နားလည္ၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ (၂၅)ႏွစ္တာ အေတြ႔အႀကံဳ ေလ့လာမႈတို႔မွ ရရွိသည့္အေၾကာင္းအရာျပည့္စံုစြာႏွင့္ အိတ္ေဆာင္အိမ္ၿခံေျမ အဘိဓာန္ စာအုပ္ေလး ျဖစ္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အမွန္တကယ္ဘယ္သူသတ္သလဲႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား

Aung Than

စာအုပ္အမည္        – ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အမွန္တကယ္ဘယ္သူသတ္သလဲႏွင့္

ေဆာင္းပါးမ်ား

စာေရးဆရာ          – ျမန္မာ့အလင္းေအာင္သန္း

တန္ဖိုး                 – ၂၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး

ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ        – စာ- ၂၅၃၊ ၁၃ × ၂၁ စင္တီ (October 2014)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လုပ္ႀကံမႈကို ႐ႈေထာင့္စံုစံုမွ ထုတ္ႏႈတ္ေရးသားထားေသာေဆာင္းပါးႏွင့္ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းထားသည့္စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာပ်က္မယ့္ေန႔ႏွင့္ အျခားေဆာင္းပါးမ်ားစုစည္းမႈ

Aung Aung

စာအုပ္အမည္        – ကမၻာပ်က္မယ့္ေန႔ႏွင့္ အျခားေဆာင္းပါးမ်ားစုစည္းမႈ

စာေရးဆရာ          – ေအာင္ေအာင္ (IR)

တန္ဖိုး                 – ၃၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိုဳးအစား           – ေဆာင္းပါး

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၄၂၂၊ ၁၃.၄၆ × ၂၀.၈၃ စင္တီ (October 2014)

စာေရးသူ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာေဆာင္းပါး(၅၈)ပုဒ္ကို တစ္စုတေ၀းတည္း ဖတ္႐ႈရမည့္ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။

ႏွေျမာတသ ေဗာင္ေရာင္း

Aidii

စာအုပ္အမည္        – ႏွေျမာတသ ေဗာင္ေရာင္း

စာေရးဆရာ          – အိုင္းဒီး

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ကဗ်ာ

ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ        – စာ- ၉၆၊ ၁၄ × ၂၀ စင္တီ (Ocober 2014)

ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးကဗ်ာဆရာမ အိုင္းဒီး၏ ဒုတိယေျမာက္ကဗ်ာစာအုပ္ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ခ်ိမ့္၏အမွာစာ Zayar Lynn ၏ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္၊ ခ်င္းဘာသာ၊ အသံဖိုင္ CD တို႕ပါတစ္ပါတည္း ဖတ္႐ႈခံစားနားဆင္ရမည့္ ကဗ်ာစာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ကေထာင္ပိုင္ သူတို႔ကအက်ဥ္းသား

A Nyein Sar

စာအုပ္အမည္        – ကၽြန္ေတာ္ကေထာင္ပိုင္ သူတို႔ကအက်ဥ္းသား

စာေရးဆရာ          – အၿငိမ္းစားေထာင္အရာရွိတစ္ဦး

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး

ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ        – စာ- ၁၉၄၊ ၁၃.၅ × ၂၁ စင္တီ (October 2014)

စစ္အတြင္းကမႏၱေလးေထာင္၊ ေထာင္တြင္းေရာက္မူးယစ္ေဆးသမားမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္၊ ႀကိဳးသမားအိပ္မက္၊ လည္ပင္းစြပ္ထားေသာႀကိဳးကြင္း ျပဳတ္ထြက္သြားတဲ့ ႀကိဳးသမား စသည္တို႔အပါအ၀င္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ေထာင္ထဲတြင္ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည့္ အေတြ႔ အႀကံဳမ်ား ေရးသားထားသည့္စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔. . . မင္းလူ ေဒ၀တာၿမိဳ႕ေတာ္

--- Min Lu ---

စာအုပ္အမည္ – သို႔. . . မင္းလူ ေဒ၀တာၿမိဳ႕ေတာ္
စာေရးဆရာ – ကေလာင္စံု
တန္ဖိုး – ၃၅၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား – ေဆာင္းပါး (အမွတ္တရ)
ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ – စာ- ၃၇၂၊ ၁၆ × ၂၁ စင္တီ (October 2014)
မၾကာမီက ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေသာ ဆရာမင္းလူအမွတ္တရစာအုပ္ျဖစ္ၿပီး ဆရာ၏ေရးေဖာ္ေရးဖက္မ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ ပရိသတ္မ်ားမွ ဆရာအား သတိတရအေနျဖင့္ ေရးသားထားေသာ စာစုမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ ဆရာမင္းလူ၏စာေပ ေဟာေျပာပြဲအေခြပါ ပါရွိေသာစာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။

အစုိးရသစ္၏ျမန္မာ့ေႏြဦးနိဒါန္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (ဒုတိယႏွစ္)

--- Goverment of Myanmar ---

စာအုပ္အမည္        – အစုိးရသစ္၏ျမန္မာ့ေႏြဦးနိဒါန္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ေဆာင္ရြက္

မႈမ်ား (ဒုတိယႏွစ္)

စာေရးဆရာ          – –

တန္ဖိုး                 – ၁၀၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – မွတ္တမ္း

ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ        – စာ- ၆၄၄၊ ၁၅ × ၂၁.၅ စင္တီ (October 2014)

ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသစ္၏ ဒုတိယႏွစ္သက္တမ္း အတြင္း ေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္းမ်ား၊ ႏို္င္ငံေတာ္သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ အမိန္႔၊ ေၾကညာ ခ်က္ႏွင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားကို စုစည္းမွတ္တမ္းျပဳထားေသာစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

မဂၤလာပါဆရာမ မခ်ိဳးျဖဴ

Ba Moe

စာအုပ္အမည္        – မဂၤလာပါဆရာမ မခ်ိဳးျဖဴ

စာေရးဆရာ          – ဗမိုး

တန္ဖိုး                 – ၁၈၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ၀တၳဳရွည္ (ဘာသာျပန္)

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၃၈၊ ၁၃ × ၂၀.၅ စင္တီ (Septemper 2014)

အေမရိကန္စာေပတြင္ ဂႏၱ၀င္၀တၳဳတစ္ပုဒ္ျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္အျဖစ္ႏွင့္လည္း ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦး၏ဘ၀ကို ေဖာ္က်ဴးထားသည့္ Farances Gray Patton ၏ Morning Miss Dove ကုိ ဘာသာျပန္ထားသည့္စာအုပ္ ဒုတိယ အႀကိမ္ထုတ္ျဖစ္ပါသည္။

ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူတို႔၏ ပစၥဳပၸန္သို႔လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာလမ္း

Hay Man Aei

စာအုပ္အမည္        – ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူတို႔၏ ပစၥဳပၸန္သို႔လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာလမ္း

စာေရးဆရာ          – ေဟမာန္အိမ့္

တန္ဖိုး                 – ၂၃၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ၀တၳဳရွည္(ဘာသာျပန္)

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၉၄၊ ၁၃ × ၂၀.၅ စင္တီ (September 2014)

Ken Roberts ၏ A Rich Man’s Secret ကို ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး “ေအာင္ျမင္မႈ၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈတို႔ဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း” ၀တၳဳဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါသည္။