စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

 

Monthly Discount

2-1-2015 မွ 2-2-2015
စာေပေလာက 5
စာအုပ္အမည္ – အိမ္ရွင္မတို႔အတြက္ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္မ်ား
စာေရးဆရာ – စႏၵီ(Artist)
တန္ဖိုး – ၂၈၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား – အိမ္တြင္းမႈ
ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ – စာ- ၁၅၀၊ ၁၅ × ၂၀.၅ စင္တီ (January 2015)
အိမ္ရွင္မမ်ား မိမိတို႕အိမ္အလုပ္မ်ားကို ျမန္ဆန္ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကိုင္ၿပီးစီး ႏိုင္ရန္အတြက္ အိမ္အလုပ္ေတြမွာ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္တဲ့ အခက္အခဲမ်ား အျမန္ၿပီးေစဖို႔ လြယ္လြယ္ေလးနဲ႔ ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ နည္းေပါင္းမ်ားစြာ ေဖာ္ျပထားသည့္စာအုပ္ ျဖစ္ပါ သည္။

AMK Creation
2-1-2015 မွ 2-2-2015
စာအုပ္အမည္ – ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ကိုး တိုး၍သာ၀င္
စာေရးဆရာ – နတ္ေမာက္အနီခ်ိဳ
တန္ဖိုး – ၃၀၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား – ေဆာင္းပါး (ဘာသာျပန္)
ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ – စာ- ၂၃၂၊ ၁၃.၅ × ၂၁ စင္တီ (January 2015)
Facebook လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ရွယ္ရဲလ္ဆင္း ဘတ္ (Sheryl Sandberg) ေရးသားထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္ေနရာရယူႏိုင္ေရး တိုက္တြန္းအားေပး ေရးသားထားေသာစာအုပ္ ျဖစ္ပါ သည္။

AMK Creation
စာအုပ္အမည္ – ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းဆက္ႏြယ္မႈ
စာေရးဆရာ – ေမာင္ေမာင္ႀကီး
တန္ဖိုး – ၇၀၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား – ေဆာင္းပါး
ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ – စာ- ၅၇၀၊ ၁၈.၅ × ၂၅ စင္တီ (January 2015)
ပါေမာကၡေရာဘတ္ေတလာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အျမင္ (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚတည္ရွိခဲ့ ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ ဆက္ႏြယ္မႈတို႔ကို ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ထားသည့္ The State In Myanmar စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ထားသည့္စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

6-1-2015 မွ 6-2-2015
စာေပေလာက ၅
စာအုပ္အမည္ – ျမန္မာ့႐ိုးရာေတးသီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ယဥ္ေက်းမႈ
စာေရးဆရာ – ေဒါက္တာမင္းလဲ့ရီ
တန္ဖိုး – ၅၀၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား – ေဆာင္းပါး
ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ – စာ- ၂၈၅၊ ၁၈.၅ × ၂၅.၅ စင္တီ (January 2015)
ျမန္မာ့႐ိုးရာေက်းလက္ေတးမ်ားျဖစ္သည့္္ ဗံုႀကီးေတး၊ ေျဗာသီခ်င္း၊ စည္ေတာ္ သံမ်ား၊ အိုးစည္ေတး၊ ဒိုးပတ္ေတးမ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာ့႐ုိရာယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း ျမန္မာ့တူရိယာဆိုင္း၀ိုင္း၊ ေစာင္းတို႔အေၾကာင္း၊ နတ္သီခ်င္း၊ ေလွေတာ္သံမ်ားအထိပါ ျပည့္စံုစြာ ေလ့လာေရးသားထားၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားပါ ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ပါ ေဖာ္ျပထားသည့္စာအုပ္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။

10-1-2015 မွ 10-2-2015
စာအုပ္အမည္ – ဇရာအိုႀကီး
စာေရးဆရာ – ထြန္းျမတ္ေအး
တန္ဖိုး – ၂၀၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၳဳရွည္ (ဘာသာျပန္)
ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ – စာ- ၂၂၀၊ ၁၂.၈ × ၁၈.၇ စင္တီ (January 2015)
စာေပဆိုင္ရာႏိုဘယ္လ္ဆုရ အေမရိကန္စာေရးဆရာႀကီး ၀ီလွ်ံေဖာ့ကနာ (William Faulkner)၏ The Old Man ကုိ ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၈ စာေပဗိမာန္စာမူဆု(ဘာသာျပန္)ပထမဆုႏွင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ အမ်ိဳးသားစာေပ(ဘာသာ ျပန္ရသ)ဆုရစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

2-1-2015 မွ 2-2-2015
စာအုပ္အမည္ – ေဂဘရီယယ္ဂါစီယာမားကြက္စ္၏ လက္ေရြးစင္၀တၳဳတိုမ်ား
စာေရးဆရာ – ကေလာင္စံု
တန္ဖိုး – ၂၀၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၳဳတို (ဘာသာျပန္)
ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ – စာ- ၂၁၈၊ ၁၂ × ၁၈ စင္တီ (January 2015)
စာေပႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ စာေရးဆရာႀကီး ေဂဘရီယယ္ဂါစီယာမားကြက္စ္ (Gabrieal Garcia Marquez)၏ လက္ေရြးစင္၀တၳဳတိုမ်ားကို ျမသန္းတင့္၊ ေက်ာ္လိႈင္ ဦး၊ ေမာင္ရဲခိုင္၊ ေကာင္းသာ၊ ေမာင္သစ္ဆင္း၊ ေမာင္သာမည၊ ညီသစ္ တို႔၏ ဘာသာ ျပန္လက္ရာမ်ားျဖင့္ ဖတ္႐ႈရမည္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဆိုင္လံုးရွိစာအုပ္မ်ား အထူးေလ်ွာ႔ေစ်းျဖင့္ေရာင္းခ်

10906283_895891647107895_2449410298420429067_n

တစ္ဆိုင္လံုးရွိစာအုပ္မ်ား အထူးေလ်ွာ႔ေစ်းျဖင့္ေရာင္းခ်

ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ထိသာ

(စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္အထူးနႈန္းျဖင့္ေရာင္ခ်ေပးလ်ွက္ရွိသည္)

စာအုပ္မ်ား အထူးေလ်ွာ႔ေရာင္း

(တစ္ဆိုင္လံုးရွိစာအုပ္အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ )

(စာၾကည့္တိုက္နွင့္ တဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်လိုသူမ်ားအတြက္ အထူးေစ်း)

ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ထိ

စာေပေလာက ၅
အမွတ္၁၃၈/၁၄၀ (ပထမထပ္)၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၊ ဖုန္း ၀၉ ၇၃၁၄၀၉၃၆၊ ၀၉ ၇၃၁၄၀၉၃၄၊ ၀၉ ၂၆၀၂၄၂၂၄
ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိ (ပိတ္ရက္မရွိ)

ႏိုဘယ္စာေပဆုရစာေရးဆရာမႀကီး ပါးလ္အက္စ္ဘက္၏ ေမတၱာ က႐ုဏာ ၀ထၳဳတိုမ်ား

Aung San Myint

စာအုပ္အမည္        – ႏိုဘယ္စာေပဆုရစာေရးဆရာမႀကီး ပါးလ္အက္စ္ဘက္၏ ေမတၱာ

က႐ုဏာ ၀ထၳဳတိုမ်ား

စာေရးဆရာ          – ေအာင္ဆန္းျမင့္

တန္ဖိုး                 – ၂၃၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ၀တၳဳတို (ဘာသာျပန္)

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၃၈၊ ၁၃ × ၂၀.၅ စင္တီ (January 2015)

စာေပႏိုဘယ္ဆုႏွင့္ ပူလစ္ဇာဆုကို ရရွိခဲ့သည့္ ကမၻာ့တစ္ဦးတည္းအမ်ိဳးသမီး စာေရးဆရာႀကီး ပါးလ္အကစ္ဘတ္(Pearl S.Buck) ၏ ၀တၳဳတို(၈)ပုဒ္ကို ဘာသာျပန္ ေဖာ္ျပထားေသာစာအုပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ ျဖစ္ပါသည္

အလုပ္မွ အားလပ္ခ်ိန္

Aung Hlaing

စာအုပ္အမည္        – အလုပ္မွ အားလပ္ခ်ိန္

စာေရးဆရာ          – ေအာင္လိႈင္

တန္ဖိုး                 – ၁၂၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး (ဘာသာျပန္)

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၀၅၊ ၁၀ × ၁၆.၅ စင္တီ (January 2015)

အလုပ္မွအားလပ္ခ်ိန္၊ အလုပ္မွဖယ္ရွားျခင္းခံရခ်ိန္ စသည့္အခါမ်ားတြင္ သင္၏စိတ္တြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ခံစားေနရသည္၊ မည္ကဲ့သို႔ေတြးေတာလုပ္ကိုင္မည္ဆို သည့္ အေတြးမ်ားကို အေမးပုစၦာအမွတ္ေပးစနစ္ပံုစံမ်ားျဖင့္ သင္၏စိတ္ကုိ ေျဖေလွ်ာ့ လမ္းညႊန္ ကူညီေပးမည့္စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

သခ်ိဳ ၤင္းမွာေစ်း၀ယ္ေနၾကသူမ်ား

Ashin Seit Ta

စာအုပ္အမည္        – သခ်ိဳ ၤင္းမွာေစ်း၀ယ္ေနၾကသူမ်ား

စာေရးဆရာ          – အရွင္စိတၱဒီပ (ေရႊေတာင္ဦး)၊ ေရႊထီး(ကမၻာတဲ)၊ ဓမၼဘက္ေတာ္

သား (အင္ၾကင္း)

တန္ဖိုး                 – ၁၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၃၂၊ ၁၂ × ၁၈ စင္တီ (January 2015)

အရွင္စိတၱဒီပ(ေရႊေတာင္ဦး)၊ ၊ ေရႊထီး(ကမၻားတဲ)၊ ဓမၼဘက္ေတာ္သား (အင္ၾကင္း)တို႔၏ ဗုဒၶ၏အဆံုးအမမ်ား၊ တရားေတာ္မ်ားႏွင့္အညီ ေရးသားထားေသာ မေကာင္းမႈေရွာင္ ေကာင္းမႈေဆာင္ ေအာင္ျမင္ေရးေဆာင္းပါးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

သာယာ၀တီေထာင္မွ ဒုတိယေျမာက္ငရဲခန္း

Anti Group

စာအုပ္အမည္        – သာယာ၀တီေထာင္မွ ဒုတိယေျမာက္ငရဲခန္း

စာေရးဆရာ          – ကေလာင္စံု

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၇၀၊ ၁၃.၅ × ၂၁ စင္တီ (January 2015)

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား သာယာ၀တီေထာင္တြင္ အခြင့္ အေရးတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကပံုသမိုင္းအေၾကာင္းကို ေရးသားထားသည့္စာအုပ္ျဖစ္ၿပီး Anti-Labor တိုက္ပြဲ၀င္ရဲေဘာ္မ်ား၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ တကြ ေဖာ္ျပထားေသာစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

နတ္ျမင္းပ်ံေရငန္ညစ္မွာ နစ္ခဲ့ၿပီေလးႏွင့္ အျခား၀တၳဳတိုမ်ား

A Phyu Young

စာအုပ္အမည္        – နတ္ျမင္းပ်ံေရငန္ညစ္မွာ နစ္ခဲ့ၿပီေလးႏွင့္ အျခား၀တၳဳတိုမ်ား

စာေရးဆရာ          – အျဖဴေရာင္(ေရႊ)

တန္ဖိုး                 – ၂၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ၀တၳဳတို

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၂၂၂၊ ၁၃.၅ × ၂၁ စင္တီ (January 2015)

၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ခ်စ္ျခင္းေဆးေရာင္စံု၀တၳဳတိုျဖင့္ မဂၢဇင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚ ေရာက္ရွိလာသူ အျဖဴေရာင္(ေရႊ)၏ စာေရးသက္ (၁၀)ႏွစ္အတြင္း ထြက္ရွိလာေသာ ဒုတိယေျမာက္၀တၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ကိုး တိုး၍သာ၀င္

A Ni Cho

စာအုပ္အမည္        – ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ကိုး တိုး၍သာ၀င္

စာေရးဆရာ          – နတ္ေမာက္အနီခ်ိဳ

တန္ဖိုး                 – ၃၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး (ဘာသာျပန္)

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၂၃၂၊ ၁၃.၅ × ၂၁ စင္တီ (January 2015)

Facebook လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ရွယ္ရဲလ္ဆင္း ဘတ္ (Sheryl Sandberg) ေရးသားထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္ေနရာရယူႏိုင္ေရး တိုက္တြန္းအားေပး ေရးသားထားေသာစာအုပ္ ျဖစ္ပါ သည္။

ရင္ခ်င္းစပ္မ်ိဳးေစ့

--- Yin Chin Set ---

စာအုပ္အမည္        – ရင္ခ်င္းစပ္မ်ိဳးေစ့

စာေရးဆရာ          – ကဗ်ာဆရာစံု

တန္ဖိုး                 – ၁၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ကဗ်ာ

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၇၆၊ ၁၃.၅ × ၂၁ စင္တီ (January 2015)

ေနေကာင္းကင္နီ၊ စိုးႏိုင္၊ လင္းသုတ(ထီးခ်ိဳင့္)၊ နရီ၊ နတ္ကေလး၊ ႏွင္းဆီေမႊး၊ လြမ္းျမတ္ေ၀(ဓႏုျဖဴ)၊ လင္းထက္(ပန္းပ်ိဳးလက္)၊ ညီဆူးသစ္၊ ပ်ဴမခ(ေကာ့ေသာင္း)၊ ကဗ်ာရိပ္၊ တတိုင္းေမႊး၊ ယံုၾကည္ရာ(သမန္းကုန္း)၊ ရင္ခတ္ဆူး(ေညာင္ဦး)၊ ဆူးလြင္ေႏြ တို႔၏ ကဗ်ာမ်ား စုစည္းထားသည့္စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ၾကယ္ခ်စ္တဲ့ၿမိဳ႕ကဗ်ာမ်ား

---- Star Love Town ---

စာအုပ္အမည္        – ၾကယ္ခ်စ္တဲ့ၿမိဳ႕ကဗ်ာမ်ား

စာေရးဆရာ          – ေဇာ္ယုေအာင္၊ ေႏြထက္ေအာင္၊ ခ်စ္ေျမ႕ေဇာ္

တန္ဖိုး                 – ၁၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ကဗ်ာ

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၉၁၊ ၁၃ × ၂၀.၅ စင္တီ (January 2015)

“ဘယ္သူလဲ၊ သစ္ကိုင္းေျခာက္ဖ်ားမွာ၊ အေမာေျဖနားေနတာ”ဆိုတဲ့ ေဇာ္ယု ေအာင္ရဲ႕“က်ေန”ကဗ်ာေလးနဲ႔အတူ ခံစားဖတ္႐ႈရမယ့္ ေဇာ္ယုေအာင္၊ ေႏြထက္ေအာင္၊ ခ်မ္းေျမ႕ေဇာ္တို႔ရဲ႕ ေခတ္ေပၚကဗ်ာေလးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကဗ်ာ ၁၀၀

--- Nyein Chan Yay 100 ---

စာအုပ္အမည္        – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကဗ်ာ ၁၀၀

စာေရးဆရာ          – ကေလာင္စံု

တန္ဖိုး                 – ၁၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ကဗ်ာ

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၂၀၀၊ ၁၃ × ၂၁ စင္တီ (January 2015)

ကဗ်ာခ်စ္သူမ်ားအသင္း PLA မွ ေလးႏွစ္ျပည့္အမွတ္တရ ထုတ္ေ၀လိုက္ သည့္ ျမန္မာကဗ်ာဆရာမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကဗ်ာမ်ားစုစည္းမႈ ျဖစ္ပါသည္။

 

ျမန္မာစာေရးဆရာတို႔၏ ကေလာင္

--- Myanmar Writer ---

စာအုပ္အမည္        – ျမန္မာစာေရးဆရာတို႔၏ ကေလာင္

စာေရးဆရာ          – ကေလာင္စံု

တန္ဖိုး                 – ၁၂၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး (စာတမ္း)

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၃၀၊ ၁၂ × ၁၈ စင္တီ (January 2015)

ဆရာႀကီး ဦးေသာ္ေကာင္း၊ ေဒၚတင္ေအးၾကည္၊ ဦးျမင့္ႀကိဳင္၊ ဦးသိန္းလြင္ စသည့္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ား ျပဳစုထားေသာ ျမန္မာစာေရးဆရာမ်ား၏ ကေလာင္ အမည္မ်ားႏွင့္ နာမည္ရင္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေခတ္ပံုရိပ္ ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါး၊ ၀တၳဳ ဒုတိယေျခလွမ္း

--- Khit Pon Yeik ---

စာအုပ္အမည္        – ေခတ္ပံုရိပ္ ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါး၊ ၀တၳဳ ဒုတိယေျခလွမ္း

စာေရးဆရာ          – ကေလာင္စံု

တန္ဖိုး                 – ၁၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – စာပေဒသာ

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၅၈၊ ၁၃.၅ × ၂၁ စင္တီ (January 2015)

ေညာင္ဦးခင္၊ ေမစိုးရယ္၊ ေန႔သစ္လင္း(ပခုကၠဴ)၊ ကိုသိန္း(ေက်ာက္ႀကီး)၊ ေရႊႏွင္းဆီ၊ ေနလင္း(ေရစႀကိဳ)၊ သန္းျမင့္ပေ၀(ရာမည)၊ စန္းျမင့္ေ၀၊ သုျဒာ စသည္တို႔ အပါအ၀င္ ေခတ္ပံုရိပ္ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါး၊ ၀တၳဳတိုမ်ားကို ဒုတိယစာအုပ္အျဖစ္ စုစည္း ထုတ္ေ၀လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေဂဘရီယယ္ဂါစီယာမားကြက္စ္၏ လက္ေရြးစင္၀တၳဳတိုမ်ား

--- Gay Ba Yi ---

စာအုပ္အမည္        – ေဂဘရီယယ္ဂါစီယာမားကြက္စ္၏ လက္ေရြးစင္၀တၳဳတိုမ်ား

စာေရးဆရာ          – ကေလာင္စံု

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ၀တၳဳတို (ဘာသာျပန္)

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၂၁၈၊ ၁၂ × ၁၈ စင္တီ (January 2015)

စာေပႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ စာေရးဆရာႀကီး ေဂဘရီယယ္ဂါစီယာမားကြက္စ္ (Gabrieal Garcia Marquez)၏ လက္ေရြးစင္၀တၳဳတိုမ်ားကို ျမသန္းတင့္၊ ေက်ာ္လိႈင္ ဦး၊ ေမာင္ရဲခိုင္၊ ေကာင္းသာ၊ ေမာင္သစ္ဆင္း၊ ေမာင္သာမည၊ ညီသစ္ တို႔၏ ဘာသာ ျပန္လက္ရာမ်ားျဖင့္ ဖတ္႐ႈရမည္ျဖစ္ပါသည္။

စစ္ဦးဘီလူးသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေမတၱာစာ

Mg Noe

စာအုပ္အမည္        – စစ္ဦးဘီလူးသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေမတၱာစာ

စာေရးဆရာ          – ဒီပဲယင္းေမာင္ႏိုး

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး (ႏိုင္ငံေရး)

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၈၃၊ ၁၃ × ၂၀.၅ စင္တီ (December 2014)

ခ်ိဳးျဖဴၿမိဳင္ယံက်ဴးရင့္သံ၀ဲပ်ံ ျပည္လံုးေအး၊ ႏ်ဴကလီးယားဖယ္ရွားသိမ္းဖ်က္၊ လက္နက္ကင္းေစ ၿငိမ္းခ်မ္းေစ စသည့္ေဆာင္းပါးမ်ား အပါအ၀င္ စစ္ဦးဘီလူးသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေမတၱာစာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဆိုင္းဘာဘာတပည့္တစ္ဦး၏ ဆန္းၾကယ္ေသာအေတြ႕အႀကံဳမ်ား

Mg Kyar Nyo

စာအုပ္အမည္            – ဆိုင္းဘာဘာတပည့္တစ္ဦး၏ ဆန္းၾကယ္ေသာအေတြ႕အႀကံဳမ်ား

စာေရးဆရာ          – ေမာင္ၾကာညိဳ

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၂၀၂၊ ၁၃ × ၂၀ စင္တီ (December 2014)

အိႏၵိယႏိုင္ငံဂု႐ုႀကီး ဆိုင္းဘာဘာ၏တပည့္ရင္း ေဒါက္တာနရက္ရွ္ကတၱိယာ ၏ The Dreams & Realities For tof Face With God စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ထား သည့္ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပ်ာက္ကင္းေစသည့္ ဆိုင္းဘာဘာဖန္တီးေသာ ဓာတ္ျပာ (၀ိဘူးသီး)အေၾကာင္းႏွင့္ အျခားထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ရာ အေၾကာင္းမ်ားကိုေဖာ္ျပထား

ေသာစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္

BURMESE FOLK-SONGS

Maung Myint Thein

စာအုပ္အမည္        – BURMESE FOLK-SONGS

စာေရးဆရာ          – Maung Myint Thein

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ကဗ်ာ

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၉၂၊ ၁၃.၅ × ၂၀.၅ စင္တီ (December 2014)

“ေၾကာင္ႀကီးရဲ႕ၿမီးတံတို အဆီကိုစားပါလို႔ အသားကိုၿမိဳ”စသကဲ့သို႔ ျမန္မာ့ ေက်းလက္သီခ်င္း (Folk-Song)မ်ားကို ရွာေဖြစုေဆာင္း၍ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆို ထားေသာစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဟီးရိုး

Lu Nay

စာအုပ္အမည္        – ဟီးရိုး

စာေရးဆရာ          – လူေန

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ၀တၳဳရွည္

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၂၀၁၊ ၁၂.၅ × ၁၈.၅ စင္တီ (December 2014)

ယေန႔လူ႔ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေတြ႔ျမင္ေနရသည့္ ဟီး႐ိုးမ်ားကို သေရာ္က်ီစယ္ သည့္အေနျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္ကာတြန္းမ်ားတြင္ ေခတ္စားေနသည့္ စူပါမင္း၊ စပိုက္ဒါမင္း၊ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္း၊ ဘက္မင္း တို႔ကို ဇာတ္ေကာင္ျပဳ၍ ေရးသားထားေသာ လံုးခ်င္း၀တၳဳတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါသည္။

သားငယ္သမီးငယ္တို႔အတြက္ ပံုျပဓမၼပဒ

Lin That Khine

စာအုပ္အမည္        – သားငယ္သမီးငယ္တို႔အတြက္ ပံုျပဓမၼပဒ

စာေရးဆရာ          – လင္းသက္ခိုင္

တန္ဖိုး                 – ၁၃၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ဘာသာေရး (ကေလးစာေပ)

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၂၅၊ ၁၄ × ၁၂.၅ စင္တီ (December 2014)

သားငယ္သမီးငယ္ေလးမ်ား ဗုဒၶ၏အဆံုးအမ(ဓမၼတရား)မ်ားကို ရင္ထဲစြဲၿငိ

သြားေစၿပီး ယဥ္ေက်းလိမၼာေသာသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ေရာင္စံု႐ုပ္ပံုမ်ားႏွင့္

အတူ ေဖာ္ျပထားေသာ “ပံုျပဓမၼပဒ” စာအုပ္ေလးျဖစ္ပါသည္။

တံု႔ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား

Lin Htin

စာအုပ္အမည္        – တံု႔ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား

စာေရးဆရာ          – လင္းထင္

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၈၄၊ ၁၃ × ၂၀ စင္တီ (December 2014)

သန္း၀င္းလိႈင္ေရးသားသည့္ ေနျပည္ေတာ္မင္းၾတားႀကီး ဗိုလ္သန္းေရႊစာအုပ္ အပါအ၀င္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွ အာဏာရွင္အဆက္ဆက္တို႕အေၾကာင္း ေရးသား ထားသည့္ စာအုပ္မ်ားကို ေ၀ဖန္ထားသည့္စာအုပ္ ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးမ်ား ျဖစ္ပါ သည္။

links: parajumpers jacka,Canada Goose Doudoune,Canada Goose Pas Cher,Canada Goose Homme,michael kors outlet,Canada Goose Femme,Borse Louis Vuitton,christian louboutin uk,christian louboutin wedding shoes,cheap jordans australia,